На шаг назад

HONDA > Civic

Civic 1,600 B16A

 • 2WD M/T 95,09-98,08, 98,09-00,08 E-EK4, GF-EK4
 • 2WD A/T 95,09-98,08, 98,09-00,08 E-EK4, GF-EK4
 • 2WD M/T 91,09-95,08 E-EG6
 • 2WD A/T 91,09-95,08 E-EG6
 • 2WD M/T 91,09-95,08 E-EG9
 • 2WD A/T 91,09-95,08 E-EG9

Civic2,000 B16B

 • 2WD M/T 97,07-98,08, 98,09-00,08 E-EK9, GF-EK9

Civic 1,300 D13B

 • 2WD M/T 95,09-98,08, 98,09-00,08 E-EK2, GF-EK2
 • 2WD A/T 95,09-98,08, 98,09-00,08 E-EK2, GF-EK2
 • 2WD M/T 91,12-95,08 E-EG3
 • 2WD A/T 91,12-95,08 E-EG3
 • 2WD M/T 91,12-95,08 E-EG7
 • 2WD A/T 91,12-95,08 E-EG7

Civic 1,500 D15B

 • 2WD 4A/T 00,09-01,09, 01,10-03,08 LA-EU1, UA-EU1
 • 2WD Multi Matic 00,09-01,09 LA-EU1
 • 4WD 00,09-01,09 LA-EU2
 • 2WD M/T 95,09-98,08, 98,09-00,08 E-EK3, GF-EK3
 • 2WD M/T Vti 95,09-98,08, 98,09-00,08 E-EK3, GF-EK3
 • 2WD Multi Matic 95,09-98,08, 98,09-00,08 E-EK3, GF-EK3
 • 2WD Multi Matic Vti 95,09-98,08, 98,09-00,08 E-EK3, GF-EK3
 • 2WD M/T 91,09-95,08 E-EG4
 • 2WD A/T MX,ML 91,11-95,08 E-EG4
 • 2WD A/T Vti, Eti 91,09-95,08 E-EG4
 • 2WD M/T 00,09-01,09, 01,01-03,12, 04,01- LA-ES1, UA-ES1, CBA-ES1
 • 2WD A/T 00,09-01,09, 01,01-03,12, 04,01- LA-ES1, UA-ES1, CBA-ES1
 • 2WD Multi Matic 00,09-01,09 LA-ES1
 • 4WD M/T 00,09-03,12, 04,01- LA-ES2, ABA-ES2
 • 4WD A/T 00,09-03,12, 04,01- LA-ES2, ABA-ES2
 • 2WD M/T Vi, Vi-RS 95,09-98,08, 98,09-00,08 E-EK3, GF-EK3
 • 2WD A/T 95,09-98,08, 98,09-00,08 E-EK3, GF-EK3
 • 2WD Multi Matic Vi, Vi-RS 95,09-98,08, 98,09-00,08 E-EK3, GF-EK3
 • 2WD M/T 91,09-95,08 E-EG8
 • 2WDA/TMX, ML 91,11-95,08 E-EG8
 • 2WDA/TVTi, Eti 91,09-95,08 E-EG8

Civic 1,600 D16A

 • 2WD A/T 96,01-98,12 E-EJ7
 • 2WD M/T 95,05-95,12 E-EJ1
 • 2WD A/T 93,02-95,12 E-EJ1
 • 4WD M/T 95,09-98,08, 98,09-00,08 E-EK5, GF-EK5
 • 4WD A/T 95,09-98,08, 98,09-00,08 E-EK5, GF-EK5
 • 2WD M/T 97,01-00,08 E-EK8
 • 2WD A/T 97,01-00,08 E-EK8

Civic 1,700 D17A

 • 2WD Multi Matic 00,09-03,08, 03,09-03,12, 04,01- LA-EU3, UA-EU3, CBA-EU3
 • 2WD M/T 03,09-03,12, 04,01- UA-EU3, CBA-EU3
 • 4WD 00,09-03,12, 04,01- LA-EU4, ABA-EU4
 • 2WD M/T 00,09-03,08, 03,09-03,12, 04,01- LA-ES3, UA-ES3, CBA-ES3
 • 2WD Multi Matic 00,09-03,08, 03,09-03,12, 04,01- LA-ES3, UA-ES3, CBA-ES3
 • 4WD A/T 03,09-03,12, 04,01- LA-ET2, ABA-ET2

Civic 2,000 K20A

 • 2WD M/T 01,12- LA-EP3

Civic 1,300 LDA

 • 2WD 01,12-03,12, 04,01- ZA-ES9, CAA-ES9

Civic 1,600 ZC

 • 2WD M/T 92,05-95,08 E-EG5
 • 2WD A/T 92,05-95,08 E-EG5
 • 2WD A/T 93,09-95,08 E-EJ3
 • 4WD M/T 91,11-95,08 E-EH1
 • 4WD M/T Viscous Car 91,11-95,08 E-EH1
 • 4WD A/T 91,11-95,08 E-EH1
 • 4WD A/T Viscous Car 91,11-95,08 E-EH1